Taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO MOCEVIČIAUS FIRMA „GINALAS“ INTERNETINĖSE PARDUOTUVĖSE TAISYKLĖS
 
 1. SĄVOKOS
1.1. Pardavėjas – Mocevičiaus firma „Ginalas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti individuali įmonė, juridinio asmens kodas 165702461, buveinės registracijos adresas Esperanto g. 26, Kazlų Rūda, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT657024610, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
1.2. Pirkėjas – asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.
Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 14 metų, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais.
Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, Parduotuvėje nustatyta tvarka.

1.3. Parduotuvė – elektroninė Pardavėjo parduotuvė, pasiekiama adresais https://www.ginalas.lt/, https://www.eginalas.lt/, https://www.ginalasinterjeras.lt/, https://stihl.ginalas.lt/.

1.4. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

1.5. Prekių atsiėmimo skyrius – prekių užsakymo ir atsiėmimo vietos, esančios adresais:

1.5.1. Pardavėjo buveinės adresu Esperanto g. 26, Kazlų Rūda, Lietuvos Respublika;
1.5.2. Pardavėjo adresu Ozo g. 18, Vilnius („iittala“ parduotuvė, PC Ozas, II a);
1.5.3. Pardavėjo adresu Islandijos pl. 32, Kaunas („iittala“ parduotuvė, PLC Mega, I a);

1.5.4. Pardavėjo specializuotų prekių pardavėjų adresais, nurodytais Parduotuvėje https://stihl.ginalas.lt/apie-mus/parduotuves/.
1.6. Taisyklės šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

2.3. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos. 

2.4. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2.5. Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.
2.6. Aiškumo tikslais pažymėtina, jog prekių pristatymo https://stihl.ginalas.lt/informacija-pirkejui/pristatymas/, apmokėjimo https://stihl.ginalas.lt/informacija-pirkejui/apmokejimas/, grąžinimo https://stihl.ginalas.lt/informacija-pirkejui/grazinimas/  bei Privatumo politikos https://stihl.ginalas.lt/informacija-pirkejui/privatumo-politika/ tvarkos yra detalizuotos Parduotuvėje ir yra laikomos neatskiriama šių Taisyklių dalimi. Esant neatitikimams tarp šių Taisyklių ir tvarkų, pirmumas teiktinas tvarkoms detalizuotoms Parduotuvėje.

 1. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Parduotuvėje prekes gali pirkti tiek registruoti, tiek neregistruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika, nurodyta Taisyklių 2.6 punkte. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.

3.2. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą. 

3.3. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą. 

3.4. Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.

3.5. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje: (a) pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą arba prekių atsiėmimo būdą, (b) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą ir (c) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu) ir / ar PVM sąskaitą faktūrą.
3.6. Pirkėjas turi galimybę atsiskaityti Prekės atsiėmimo metu, plačiau detalizuota atsiėmimo tvarkoje nurodytoje Taisyklių 2.6 punkte.

3.7. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.

3.8. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.9. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Pirkėjas apmokėjęs užsakymą, daugiau prekių pridėti nebegali.

3.10. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Pardavėjas turi teisę:

4.1.1. be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;

4.1.2. riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus;

4.1.3. laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

4.1.4. pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.
4.1.5. jei Pirkėjo banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami tol, kol Pirkėjas nepateikia reikalingos informacijos pinigų grąžinimui. Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją turimais kontaktais, o prekė toliau nebesaugoma;
4.1.6. asmenis, nesilaikančius šių Taisyklių ir vykdančius kenkėjišką veiklą Pardavėjo atžvilgiu, patraukti teisinėn atsakomybėn.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja:

4.2.1. gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;

4.2.2. negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.


 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Pirkėjas turi teisę:

5.1.1. pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, Pardavėjo instrukcijų, Lietuvos Respublikos ir tarptautinės teisės aktų;

5.1.2. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;

5.1.3. grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;

5.1.4. į kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja:

5.2.1. sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;

5.2.2. priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;

5.2.3. patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;

5.2.4. pasirinkęs prekių atsiėmimo būdą Prekių atsiėmimo skyriuje, nedelsdamas atsiimti prekes, kai tik bus informuotas apie tokią galimybę;

5.2.5. pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;

5.2.6. apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;

5.2.7. nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys;

5.2.8. nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;

5.2.9. laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. ATSISKAITYMO TVARKA
6.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
6.2. Prekių kiekiai yra riboti. Prekių kainos Parduotuvėje ir fizinėse parduotuvėse gali skirtis.

6.3. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių. 

6.4. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka detalizuota pristatymo tvarkoje nurodytoje Taisyklių 2.6 punkte.

6.5. Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą, išskyrus Taisyklių 3.6 punkte nurodytą atvejį. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais. 

6.6. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu el. paštu. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

6.7. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS 
7.1. Prekės pristatomos tik Lietuvoje. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.
7.2. Prekių pristatymo į namus, naudojantis kurjerio paslaugomis, tvarka (kainos, terminai ir t. t.) detalizuota pristatymo tvarkoje nurodytoje Taisyklių 2.6 punkte.
7.3. Prekių pristatymo į paštomatą, naudojantis kurjerio paslaugomis, tvarka (kainos, terminai ir t. t.) detalizuota pristatymo tvarkoje nurodytoje Taisyklių 2.6 punkte.

7.4. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Jeigu prekių suma viršija 50 Eur ir daugiau, pristatymas yra nemokamas.

7.5. Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir / ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.

7.6. Prekės Pirkėjams pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas SMS žinute. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir / ar kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

7.7. Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales. 

7.8. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.). Sunkesnių nei 31,5 kg prekių Pardavėjo atstovas neneša, Prekes reikia atstovui padėti iškrauti iš automobilio arba užsisakyti užnešimo paslaugą.

7.9. Prekių pristatymo Pirkėjui atveju prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vienoje vietoje. Jeigu prekes reikia perstatyti ar pernešti į kitą vietą negu Pirkėjo pirmiau nurodyta prekių iškrovimo vieta, Pirkėjas tokiu prekių perstatymu ar pernešimu pasirūpina pats. 

7.10. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 5 (dešimt) po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į artimiausią Prekių atsiėmimo skyrių ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Prekių atsiėmimo skyriuje prekės saugomos iki artimiausio pristatymo laiko, bet ne ilgiau negu 3 (tris) dienas. Po šio termino, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas 8.5. punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, prieš užsakytų prekių pristatymą privalo Pardavėjui sumokėti pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo įkainius.

7.11. Prekių pristatymo paslauga apima prekių užnešimą į butą arba gyvenamojo namo pirmą aukštą. Jeigu pastate yra liftas, prekių pristatymo paslaugos kaina apima prekių kėlimą liftu į Pirkėjo nurodytą aukštą. Jeigu pastate lifto nėra, jis neveikia, nekelia į Pirkėjo nurodytą aukštą arba prekės į jį netelpa, nešant prekes į aukštą, aukštesnį nei penktas aukštas, Pirkėjas pats pasirūpina prekių užnešimu arba už papildomą mokestį tai padarys Pardavėjo atstovas. Ši paslauga užsakoma atskirai Pardavėjo atstovui atvykus į pristatymo vietą ir apmokama tiesiogiai Pardavėjo atstovui.

7.11. Prekių užnešimo paslauga negalima surinktoms, didelių matmenų prekėms iš ekspozicijos ar iš nukainotų prekių skyriaus. Maksimalus vieno užsakymo dydis yra 500 kg arba 6 m3. Jeigu užsakytų prekių svoris arba tūris didesnis, prekių pristatymo mokestis didėja atitinkamai (pvz., jeigu 501 kg arba daugiau, mokama kaip už du užsakymus ir t. t.).

7.12. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

7.13. Nustačius prekių kokybės ir / ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės, kuri neatitinka kokybės ir/ar asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas prekių kiekio neatitikimas, apie prekių trūkumą Pirkėjas taip pat privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.

7.14. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

7.15. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Prekes gali priimti ir kitas asmuo, nurodytas užsakymo formoje. Perduodant prekes gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.

7.16. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pavėluotu pristatymu ir / ar nepristatymu.

7.17. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

 1. PREKIŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Jei Pirkėjas neužsako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai Prekių atsiėmimo skyriuje. Atlikdamas užsakymą, Pirkėjas nurodo Prekių atsiėmimo skyrių, kuriame jis pageidauja atsiimti prekes, taip pat asmenį, kuris gali atsiimti prekę.

8.2. Paruošus atsiimti prekes, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie galimybę jas atsiimti. Pirkėjas ar kitas asmuo, nurodytas užsakymo formoje, atvykęs atsiimti prekių į Prekių atsiėmimo skyrių, privalo su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą), taip pat prekių užsakymo informaciją / patvirtinimo pranešimą, Pardavėjo elektroninėmis ryšio priemonėmis persiųstą Pirkėjui. Pirkėjui nepateikus šių dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti išduoti prekes.
8.3. Pirkėjas priimdamas prekes privalo patikrinti siuntos būklę ir pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo aktą.
 
8.4. Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po to, kai Pardavėjas elektroninėmis ryšio priemonėmis informavo Pirkėją apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes.

8.5. Pirkėjui atsiėmus prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos (pristatytos) Pirkėjui.
 
8.6. Pirkėjui neatsiėmus prekių per 3 (tris) dienas nuo informavimo apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes, arba 7.6 punkte nurodytu atveju, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas ir Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus, atskaičius prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, per 5 (penkias) darbo dienas.
 
 1. PREKIŲ KOKYBĖ
9.1. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.

9.2. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

9.3. Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 (dviejų) metų prekių kokybės garantija.

9.4. Pirkėjų–verslininkų įsigytoms prekėms taikoma 1 (vienerių) metų garantija. Garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose.

9.5. Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.
 1. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS
10.1. Pirkėjas-vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos), arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti pristatydamas prekę į Prekių atsiėmimo skyrių arba elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu ir pan.), elektroniniu paštu stihl@ginalas.lt atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), pristatydamas šį dokumentą į Prekių atsiėmimo skyrių arba atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu. Toliau Taisyklių 10.2. – 10.13 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas-vartotojas.

10.2. Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.

10.3. Prekės gali būti grąžinamos į Prekių atsiėmimo skyrių arba Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius), kurie turi pristatyti į Prekių atsiėmimo skyrių. Prieš grąžinant prekes per tarpininkus (kurjerius), Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu (tel. 8 343 20949 arba el. paštu stihl@ginalas.lt) ir suderinti prekių grąžinimą.

10.4. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjui pinigai grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
 
10.5. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).

10.6. Bet kuriuo grąžinimo atveju Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.

10.7. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Dalis kokybiškų prekių, tokių kaip elektrotechnikos prietaisai, taip pat tinkamai suteiktos paslaugos, negali būti grąžinamos. Tokių prekių sąrašas yra nurodytas LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarime Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

10.8. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.9. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.9.1. grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje;

10.9.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.9.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.9.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.9.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą; 

10.10. Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas-vartotojas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu (tel. 8 343 20949 arba el. paštu stihl@ginalas.lt) ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas. Nekokybiškas prekes Pirkėjas-vartotojas taip pat gali grąžinti į Prekių atsiėmimo skyrių. Jei Pirkėjas-vartotojas nori keisti nekokybišką prekę ir pristato ją į Prekių atsiėmimo skyrių, esantį ne Kazlų Rūdoje, prekės pakeičiamos per Pardavėjo nurodytą terminą, kuris paprastai nėra ilgesnis nei laikas, reikalingas keičiamai prekei į Prekių atsiėmimo skyrių pristatyti.

10.11. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

10.12. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

10.13. Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.

10.14. Pirkėjai–verslininkai prekes grąžina ir keičia laikydamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Pirkėjai-verslininkai prieš grąžindami prekes susisiekia su Pardavėju kaip numatyta Taisyklių 10.10 punkte.

 1. NUOLAIDOS IR AKCIJOS
11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje. Parduotuvėje taikomos nuolaidos ir akcijos neprivalo sutapti su fizinėje Pardavėjo parduotuvėje taikomomis nuolaidomis ir akcijomis. 

11.2. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas. Informacija, susijusi su dovanų kuponais pateikiama.

11.4. Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaito dovanų kuponu, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma. 

11.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento. 

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
12.1. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir / ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui. 

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

12.5. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

12.7. Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 1 (vienai) valandai nuo jos išsiuntimo momento.

13.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

13.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje Kontaktai https://stihl.ginalas.lt/apie-mus/kontaktai/  nurodytais kontaktiniais adresais.
13.4. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

13.5. Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.6. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

13.7. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.8. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/. Ši sąlyga Pirkėjams–verslininkams netaikoma. Visais atvejais Pirkėjų prašome pirmiausiai kreiptis į Pardavėją.